• Tiếng Việt
  • English

Dịch vụ học đường

Lớp thứ 7

  • Nhà trường tổ chức lớp trông thứ Bảy cho phụ huynh có nhu cầu gửi con.
  • Lớp được thành lập theo số lượng quy định của Nhà trường tại từng thời điểm.
  • Phụ huynh sẽ nộp phí Lớp thứ Bảy theo quy định của Nhà trường.