• Tiếng Việt
  • English
Chưa được phân loại

testtttttttt

Với 30 năm nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt về STEM, tiến sĩ Diana cho hay chương trình STEM có chất lượng phải đảm bảo lồng ghép nhiều nội dung, giúp học sinh phát triển được bốn yếu tố: Sáng tạo đổi mới; tư duy phản biện; hợp tác; truyền thông và giao tiếp.

Với 30 năm nghiên cứu

Làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt về STEM, tiến sĩ Diana cho hay chương trình STEM có chất lượng phải đảm bảo lồng ghép nhiều nội dung, giúp học sinh phát triển được bốn yếu tố: Sáng tạo đổi mới; tư duy phản biện; hợp tác; truyền thông và giao tiếp.

Với 30 năm nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt về STEM, tiến sĩ Diana cho hay chương trình STEM có chất lượng phải đảm bảo lồng ghép nhiều nội dung, giúp học sinh phát triển được bốn yếu tố: Sáng tạo đổi mới; tư duy phản biện; hợp tác; truyền thông và giao tiếp.

Với 30 năm nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt về STEM, tiến sĩ Diana cho hay chương trình STEM có chất lượng phải đảm bảo lồng ghép nhiều nội dung, giúp học sinh phát triển được bốn yếu tố: Sáng tạo đổi mới; tư duy phản biện; hợp tác; truyền thông và giao tiếp.

Với 30 năm nghiên cứu,

Với 30 năm nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt về STEM, tiến sĩ Diana cho hay chương trình STEM có chất lượng phải đảm bảo lồng ghép nhiều nội dung, giúp học sinh phát triển được bốn yếu tố: Sáng tạo đổi mới; tư duy phản biện; hợp tác; truyền thông và giao tiếp.

làm việc trong lĩnh vực giáo dục,

  • Với 30 năm nghiên cứu,
  • làm việc trong lĩnh vực giáo dục,
  • đặc biệt về STEM, tiến sĩ Diana cho hay

chương trình STEM có chất lượng

  1. phải đảm bảo lồng ghép nhiều nội dung,
  2. giúp học sinh phát triển được bốn yếu tố:
  3. Sáng tạo đổi mới; tư duy phản biện; hợp tác; truyền thông và giao tiếp.

đặc biệt về STEM,

tiến sĩ Diana cho hay chương trình STEM có chất lượng phải đảm bảo lồng ghép nhiều nội dung, giúp học sinh phát triển được bốn yếu tố: Sáng tạo đổi mới; tư duy phản biện; hợp tác; truyền thông và giao tiếp.